Kabang

  1120
  0
  SHARE

  Kabang ating dapu ampo pang galakgak
  Karing manungkulan keti Pilipinas,
  Angga na king muti la bulbul ding uwak
  Ala tang’ malino kararasan bukas

  Kabang ing bangan a datukanan pale
  E re patugutan, buburikyan pane
  Ding kampun ning dyablu a alang marine,
  Nanu pang mitagan sukat ipagkabye?

  Ala na! pablasang ninap da na pin ngan
  Pelalung latak ning karin makasimpan
  Inia nanu pa ing dapat tang’ asahan
  Nune kimut na king sariling kagiwan?

  Datang ing panahun, manatul ya’ing Ginu
  Karela ngan miras ing anggang kalbaryu,
  Mekad y Taning man a karelang Amu
  E na no’ tanggapan karin king Impyernu.

  Uling king karelang tagle katakawan,
  Maging y Luciper e na no’ tanggapan
  Pablasang pati na tronu nang luklukan
  Magkang neng ganid la keya re samsaman.

  Makanyan ya ngeni kabilyan ing bansa
  A pemugaran da ring taung masiba;
  Angga la kapilan deti magpasasa?
  Kabang iting balen e pa makaragsa?

  Kabang ating taung susulapo isip
  A miyayambunan king grasyang kapurit;
  Kabang dakal la ring alang malasakit
  King Indung Balayan a mipapaidpid

  Kabang dakal la ring magmamatudturan
  A e matatagkil a kapanandaman;
  Kabang ating taung silo panimanman
  King kislap ding perlas at gintung makinang

  Kabang ating taung masasali botu
  At manungkulan ding e dapat mipuestu;
  Nung akakit da man gawa rang e ustu,
  Nanung karapatan da pang magreklamu?

  Nung ika metung ka karing mesaglawe
  At manalig mu king parati rang pamye;
  Atin ka pa mo pin kayang bosis, abe
  Ban salangsangan ing matsura dang pake?

  Ala na, uli ning ika mebayad ka
  King karapatan a seli ra na keka,
  At balamu asu na ka mu karela
  King asna kababa a panlalawe ra.
   
  Inya keng tutuki misip kang banayad
  Nung ninu talaga ring ibotu dapat,
  At ding balu tamung mapanyapat mayap
  Ilang king balota piabayan isulat.

  Uling kabang alang pamisasanmetung
  King mayap a nasa bigu ing panyulung,
  Inya ban matupad kekatang ambisyun
  Painggulutan ta’ na ing maling desisyun.

  Nanu la ring ustu a sukat marapat?
  Pilinan nung ninu ring karapat-dapat;
  Kanita ta’ pamu mituntun king mayap
  At mirinan dalan ing gintung paninap!

      Neng Vhelle V. Garcia
      Abu Dhabi, United Arab Emirates        August 21, 2011

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here