Home Headlines Magaral tamung Capampangan (17th of a series)

Magaral tamung Capampangan (17th of a series)

192
0
SHARE

Alang balikid – taung alang utang a lub
Alang picabsian – sobra cataco, lamiran
Macapal a lupa – alang marine, sugapan
Masaclo mata – taung buri na caya ngan.

Mapangamcam – mapamandi king e caya
Matas a talanga – mapagmaragul
Malamiac – magurung e mikimut, pate-pate
Pulkiria – salaula; Paytad – macatata, macainda

Cotsu – matas a uring tsinelas a de burda
Belasbas – matinding barug, paluca
Talintingan – maingat suryan, talastasan
Maglapo ing tula, sobra king casaya.

Gala-gala – pamacat parcang bangca
at aliwa pa ban e sumibul o tumulu ing danum.
Tabureti – luclucan; Dulang – pipanganan a
macalapag mu keng lande kuayan o tabla.

Inamuyut – kinumbinsi ban apatuki o mabisa
keng panagcat na alimbawa ning metung a tau
nung inia e ta’ micacunung tinggap ing aluc niti,
lalu’t cacaluguran ta’ya o malapit a camaganac.

Parsalanan – sisian, ibuntun ing sisi king aliwa
sacali’t e meging masanting ing resulta
ning nanu mang inaluc na pero ali pala,
inia ing parsala o ing ‘sisi’ caya dugpa.

Cambilan – protektaan king pali ning aldo,
king tiup ning marimlang angin,
king anggi ning uran a masican ban e mabasa,
at keng pulitica – iti mangabaldugan cacampi ka.

Masibucan – subuc na keng tatag at caranasan
Alang kikilingan – e mangimi caninu man
Guerero – matapang, alang canlap keng labanan
‘Makapili’ – traydor, tacsil king bansang beitan.

‘HUKBALAHAP’- Hukbo laban karing Hapon
a tinatag nang Luis M. Taruc laban kareti ketang
panahun ning ‘Caduang Gyera Mundial’ o ‘World
War II’ a pemuntucan ning anak ning balen San Luis.

Pero i Supremo Luis Taruc ali re
cabilang ata ring king ‘Death March’ cayabe
ring sundalus tamu’t naus dang ‘USAFFE’
iniang ‘World War II’ nu’ dacal lang mete!

At angga na iniang ala no’ ring Hapon
sindu nang Luis Taruc ing keyang susulung
a mica patas yang programa’ing “Land Reform”
para caring talapagobra keng gabun.

At micasarili lang asican deti,
a pitamnan pale, atbu, mais pati
aliwa pang bage apupul da reti
lub pabanuang wewe pamanasic deti.

Buwisan o mibie na caring ortelanu
iting asican a seli ning gubyernu
caring makibanding tune, isipan cu
macapaylalam yan king ‘Land Reform’ mismu.

At nung macanaanu ing agpang king batas
a ipairal na, ning DAR, ya pa mecad
ing tiuntiunan angga ngeni ken at sucat
a nu’ ing otor nyan i Tatang Dadong Mac?!~

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here