Ing Atul

  658
  0
  SHARE

  (Kasuglung ning milabas a isyu)

  Dapot uling nanu pa mang
  Buluc singo sapilitan,
  Aduang aldo e miliban
  Mika-report king Barangay
  Ing ating babai ngarang
  Ikit ding aduang manasan,
  King sapa makadalampang,
  At alang saplot nanu man.

  At niang caibat nang malawe
  Caring SOCO niting bangke,
  Keta… ding balu rang luse,
  Gisan dong’ decap, inabe;
  At waman ya e no’ male
  Nung ring mecamate,
  Uling cayabe reng pane –
  Ketang kasu ya midame.

  Sasyo na, inosenti ya
  Dapot nanung agawa na?
  Ngening ding cabarcada na
  Diname re king casu ra;
  Ninung maging testigu na
  Ban ing Corte manwala ya?
  Cadua, ing abugadu na
  E megobra para caya!

  Wayta, atyu pa pin carin
  Kilub ning paldas a carsil;
  At detang congcretung dingding
  Ilang acakit nang tambing
  King balang cayang pangising
  King tudtud nang alanganin;
  At ngeni sisisian na pin
  Iting miras a pagbitkil.

  Kelan justisya’t masabal
  Ing king parang-tau misan,
  At nung inia king lipunan
  Ding calulu’t alang beluan
  Ing “Just Tiis” yang mimiral,
  Laban caring mayacayan;
  (Pablasang king nanu pa man,
  Salapi ing mamilatan).

  Capilan pa caya miras
  Maging pante ya ing batas
  King timbangan a parehas
  Ning calulu’t anac pawas
  At ning mabandi at pantas?
  Yan, angga na king magwacas
  Ing sabla king banuang matas
  Keti sulip e mipaspas!

  At pilan la pang anti ya
  Ding masucul alang sala,
  Ngening ing piparusan na
  Ning aligan tang’ justisya,
  E bucud macarikil ya
  Caring taung micasala?
  Nune maging cacu’t keca
  Nung ma’yalang calma cata!

  Misan, ing batas ning tau
  E nayun king Apung Ginu;
  Uling e man atanggap mu
  King timbangan a e pihu,
  E magbabo ing calulu;
  Lalu’t nanu mang opisyu,
  Cualta ing maging panulu
  Ban pagobran na kang ustu!

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here