Caladuang Macudta

  342
  0
  SHARE
  Qng Aldo ning Daun, Caladuang Macudta
  cacu lang salangian ding quecong candila
  ban nung matyo cayu qng carinan ning lua
  asilipan yu la bacas yung maputla;
  pablasang mepawi, metanggal, mewala
  ing sadyang pacamal qng quecong salita;
  nung atin mang dalit pagas yang tumaila
  ibat qng Parnasong calalangian diwa.

  Desyertu ne ngeni ing quecayung Eden
  ala na lu detang mangasayang pialben;
  ing sadyang culturang tapat yung sisesen
  melapastangan ya at mengapaburen;
  damdaman yu caring paradajan saquen
  banyaga la dila ding maquipamalen;
  ing amanu yung mal liguran at binten
  caraclut ne mu bie, buri de pang paten.

  Lalto qng balamu ing amanu yung mal
  pisasacwilan ya qng que’lan masabal;
  caretang escuela tane macabawal
  igcas ding labi ra anac a magaral;
  dening talaturu nasa rang pairal
  metung nang salita ausan dang nasyonal;
  ing capampangan yu linubas de dangal
  basura ya waring bildug da qng canal.

  Masdan ye dewacan Mayupayang Media
  ing capampangan yu pete ne ligaya;
  ding cawatasan yu a cayama-yama
  limbug na la cabud e na merandam pa;
  uling qng aldo’ldo yang pagmairing da
  banyagang salitang tinas da ulaga
  ining capampangan a mutya yung sinta
  quena re qng suluc anting alang cuenta.

  Dening talagale licuan yung Capatad
  nung titicdo la man tutu nang malagad;
  saup ding cabalen atmu na cacuyad
  balamu yang lubid a maibug mapatad;
  calulung poeta qng sawi dang palad
  memangalambut lang e na mitalacad;
  ditac la qng bilang tical la pa’t sayad
  macananu la tang sican lub ban talad.

  Neng na mang magpulung la ding cayanacan
  mag-aral qng laguiu na ning cabanalan;;
  bistaman tubu lang labuad Capampangan
  nung e la mag-english managalog no man;
  macalunuslunus pati na pisamban
  alang malasaquit qng amanung sisuan;
  ining amanu yung milaco tucnangan
  pati bale ning Dios e ne acupcup man.

  Qng bale calacal siquil deng tiwase
  aliwa yang dila ing carelang yapse;
  qng bale gubyerno e ya man milele
  banyaga yang sabi ing carelang sese;
  maguing ding pengari qng pibale-bale
  e re tuturu man amanung quesale;
  itang balamu mo ing bie ra salese
  nung qng capampangan e na la misane.

  Iti, malilyari lalam nang upaya
  ning Capampangan a Pamuntuc ning bansa;
  ing balen balu ne itang cayang ibpa
  qng amanung sisuan mayap yang macudta;
  pangaras qng lugud qng indung salita
  ing bantug a anac e migmana ata
  ining amanu ning sarili nang daya
  tane mamamate, e ne apamingua.

  Nung galo ya sana ing Budning Pamuntuc
  ing amanu yung mal ya ing mitaluctuc;
  ing amanung sisuan caring balang suluc
  naning capampangan, ciudad man o bunduc
  paquiramdaman de, lalu yang milusuc
  nung pamisan-misan yang queyang panasbuc;
  sayang na o sayang ining macalucluc
  e ne papansinan amanung milugmuc.

  Sayang na…! Sayang na..! Ding pun a mijalal
  e re papansinan ing amanu yung mal;
  Sayang na..! Sayang na…! Ding talapanaral
  e re ipaglualu amanu yung banal;
  Sayang na…! Sayang na…! Anac a magaral
  e re apilasa amanung macamal;
  Sayang na…! Sayang na…! Watas yung gugusal
  e re a isundu ing pamaquipagcal.

  Inia O Macudta qng Aldo ning Daun
  paquiramdaman ye ing canacung amun;
  qng que’lan masabal ding macapanaun
  a maqui-upaya a e bisang lingun,
  amunan da cayu…! Ticdo cong magbangun…!
  Sulung….! Aspacan yo ding batu yung pantyun…!
  Sulung….! Lumual cayu qng quecayung aun…!
  Buri da cong aquit lumacad qng gabun…!

  Icayu, Macudta, icayu…! Icayu…..!
  ding panenayan na ning Capampangan yu;
  inia cumiac congan arapan ning Guinu
  at aduan yu Cayang itubud na cayu;
  itubud na co sang magbalic qng yatu
  qng ban saguipan ye ing mal yung amanu;
  nung icong subling mie datang pasibayu
  qng amanung sisuan micapamagbayu.

  Sulung pin…! Sabian yu qng Dios na ning Banua
  qng atin manamun quecayu caladua.
  Amunan da cayu…! Nananu cayu pa…?
  Daratang ing Daun, o’bat e co tipa…?
  Nung dening atin bie maqui upaya pa
  ali re asaguip ing amanung mana
  mecad pin icayu a mengamate na,
  ing capampangan yu acua yeng asalba…!

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here