Tauling pamanisi

  627
  0
  SHARE
  Orasyun ya ing metigtig, iniang Y Orling datang ya,
  queta ya pang pasbul eran, inaus ne’ing asawa na.
  “Alayu pu,” nganing Abe, “Baquet Inang, nuya minta?”
  Tinuru ya ing Casaup,” quen co pu iquit migbanda.”
  “Ah! Nucaren? Baquet? Ninu waring cayabe na?”
  Milusuc ya qng cusina , caibat, balus yang tinipa!

  Selicut ne qng baru na itang pataram nang iquit
  qng lamesa ning cusina, a malalagua nang sigmit,
  at cabang paintunan na la nung nucarin la micaquit
  ing mua nang miraralacdac yang qng lupa na manatsit
  bulung-bulung yang dili na at malmurang mangasaquit
  qng depat dang catacsilan a dirildil anggang binit.

  Y Orling, quetang obra na, abe re deng manalacad
  caring mangatas a tore busal ning Menilang syudad,
  balang mapupus ing bulan mumuli yang mangiyatad
  caring cayang meguing upa lub ning pabulan a singcad,
  qng indu na ning bungsu rang magumpisa pang maglacad
  caluguran nang Florida, ing acametung nang palad.

  King obra, mica balitang ginapang anti mong api
  at qng balubug nang Orling misitsit yang atmu catni;
  ding panaquitan na canu a darala nang mumuli
  gagastusan nong Florida king queang pamamaugui;
  inia naman Y Orlando qng tauli nang pamanuli
  magdala yang sucal a lub, maquiabe pamamali.

  Micatagun, dinatang ya ing capatad nang Florida
  ing wali nang mipabating iniang mamamaintau ya;
  cabud iquit ne qng pasbul agad na neng aquilala
  linucsu yang sinalubung quinaul ne ing wali na;
  pati guiguilian nang gule a ilutu na mo sana
  lubusan nang acalinguan qng degulan ning tula na.

  Tabalu nung nanung sangcan, nung baquet caya ing atsi
  inagcat neng mag-imain qng Parque ing queang wali;
  caibat dang mecapanialing apisulu da mo deti
  migluclucan la king bancu, at carin la misasabi;
  quetang e ra camalayan dening aduang miwawali
  ing bie ra mamit-amit nang mapupus qng yatung iti.

  Dios Co ! Oita Y Orlando, iquit nalang miyagape
  detang aduang micapatad, misasabi, mililele
  ing api ning pangalalu silsulan neng e na male
  tinubud neng magpalalu inaus neng macamate;
  telanan ne ing pataram, at pagulung yang linele
  cagulutan da ding aduang alang malit manganib bie.

  Cabud milapit ya iti, alang cutang, biglang-bigla
  inacdac nong liwas-liwas ding aduang mababa calma
  “Tacsil,” nganang gugulisac,” qng micacalucu nang mua,
  “ing depat yung catacsilan, bayaran yu, icong adua;
  penandit pa itang wali meguing banque neng mistula
  cabang Y Florida na man iqua na pang migsalita.

  “Orling,” nganang singap-singap migsalitang patlud-patlud,
  “ ali cu migtacsil queca, wagas ing queca cu lugud,
  ing iquit mung casabi cung inacdac mung macagulut
  capatad que, dinatang ya ing wali cung mipalaut.”
  Caibat nong ayapse deti belag ne ing queang buntuc
  mepatlud ing inawa nang sildac na ning tauling siguc.

  Cabud abatas nang Orling ing cayang pamagcamali
  nginulangul yang masican anting mamulang na wari;
  itang laguiu nang Florida ausan neng matning matni
  maniad yang capatawaran qng balus nang panugali;
  dapot aguiang nang gawan na e na maliaring asubli
  itang bie ring micapatad a pitlud nang e mengimi.

  O’ alang mumunang sisi, sasabian na ning casebian,
  datang ya, pane yang tauli, caibat ning maling depatan;
  inia, tao, mimingat ca, e me sa papagbabauan
  qng pamisip mu ing camua a sisian mu catataulian;
  anti ngeni Y Orlando, carin na lubus gampanan
  ing Tauli Nang Pamanisi qng quilub na ning suculan.

  Metung Caring atandanan kung poesia nang Pedro Alzadon a pignasan cung isulat pasibayu—rba

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here