Ing matapang

  334
  0
  SHARE

  Caring matun ampon siga king Caloocan
  Y Tiborcio ngara yang peca-matapang;
  Carin a nung nu’ya sicat keng bugbugan,
  Mani-manian namu ing balbalan sicang;
  Yan, e me asindac agiang pang patayan
  Uling masulit meng apamatakutan.

  Kilub ning aldo-aldo king Caloocan calat
  Ing pamangawan nang gulung e mu ditac;
  At uling y Tibu talagang yang masias
  Alang siga carin a keya mangangas;
  At maging deng pulis king mesabing siyudad
  E re tataginan agiang nanung oras.

  Caras keng inuman e me apacurul,
  Lalu pa’t nung beer mu ing caya mu painum;
  Yang Gin o Lambanug antiang minum danum,
  At keng Emperador pang-tunggal yang galun;
  At ya caninu man e pa pepaysaul,
  E me apalasing agiang patingapun.

  At ninung mangangas pakilabanan de
  Ing anti mo cayang matapang keng pate?
  Damdaman dia bosis a keta magkangie
  Mangapali no ring casiping nang bale;
  Carin… alang matun a pekiascalan ne
  Ing anti cang Tibu’ng e tatacut mate!

  Ya ing siga carin a pitatacutan
  Ding sablang salbahe king karelang lugal;
  Ala pang menamun caya kinalaban
  Pablasang balu reng sidsad king kamulang;
  Nung tapang at gilas mu ing pisasabian,
  Y Tiborcio ya’nang cabud cabalitan.

  Dapot king bie misan, casebian e wari
  Ing nanu mang bage ating pasubali?
  Nung matapang ca man at mag-Ari-ari,
  Mecad mu atin cang casucad a sati;
  Antimo ing narra ila ning tangili,
  Macanian mu naman king tepangan uri.

  Misan… iting Tibu, camamaranunan
  Mipasabac ya king metung a inuman;
  At uli ning iti subuc ya calocuan
  Dangat la menasa caya maki-ascal;
  Gewa na lalu yang memagbural-bural
  King ba’re sigurung lalung pitacutan.

  Ing peca-maniaman ketang pulutan da
  Yang carin macapag cabang miminum la;
  At keta bista man e re man kimbira,
  Ya ing mipamintuan king sablang buri na;
  Mistula yang big boss ketang oras a ita
  Uli ning balamu metung yang bisita.

  Mecabulad ngamu busal nitang saya
  ‘ting babaing din’tang a mamius keng camua;
  At keta ring disan mengasdan lang pawa,
  Mengapanganga la’t mengapamulala;
  “Hoy, Tiborcio” ngana, “e na ca tinanda,
  Ing anac licuan mu ne namang mangaga!

  E wari pilan nang besis sinabi cu,
  Ing e me paburen cabang mag-mahjong cu?
  Muli na ca caren, miadia ca canacu –
  Balu mu nang sadia nung nang’ calocuan cu!”

  Ketang oras a ita, linto at meyakit
  King ining Tiborcio ‘under’ ya cang misis,
  At king asawa na masyadu yang daig,
  Uling anti ya’mong Leon king cabangis;
  Magkakalalaki y among anggang binit,
  Pero galgahu ne man pala ing buysit!!!

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here