Ding batu nang Judas at uma nang makamandag

  571
  0
  SHARE

  Ing belangkas kung poesia a liname pemiragli
  Iti e ya menibatan keng Santong Libru meyapsi,
  Nune bunga ne ning diwang malalanta na’t lalangi
  Dapot makapakaili ya, nya milimbang ta’ saguli;
  Iti pikatsa yang kwentu – kapusungan yang pitagni,
  Ing migkwentu y Apo ku…’niang anak ku pang malati.

  Keta kanung ing Dios Anak, panaral de’ng Evañgelyo
  Kambe da ring labing aduang kayantabe Disipulo,
  Bayu la pesilakad den penabilin ning Maestro
  Ing balang metung karela magdala yang metung bato;
  Kareng batong anting dugdug pesidamput lang memintu,
  Dapot ya Judas ing dimput na malati yang kapiraso.

  ‘Niang magal no’t magpainawa, malapit na ing kaugtuan
  Malata nong’ manimawas, malisangan at danupan;
  Ngara: Maestro makananu? ‘la tang bakal ‘gyang nanu man?”
  Metung at metung mangutang nung makananu lang mangan;
  “Kanaku ko sa’ manalig, ala kayung gaganakan,
  Uling ding dela yung bato gawan ku lang pan de monay!”

  At pablasang salitang Dios, ing kaburian na milyari,
  Meging monay la ring batong lalasa pang tsokolate;
  Mesaya la ngan panamdam ding labing metung kareti…
  Ngara: “Maestro salamat pu king grasyang binie Yu kekami”;
  Dapot keta namang suluk, itang Judas Eskariote,
  Asnia lati’ng tinape na – mua ya at magsabi-sabi!

  Inia ngana: Keng tutuki, ginulis na king kanuan na,
  Balu na’na’ng kayang gawan…kailangan ing maging “wise” ya!
  Tuking aldo siklulu ne… batong kasingdagul bola,
  Agyang mangabayatan ya, makangisngis neng pibata;
  Nganang babala king lub na: miadya kayung sabla pota,
  Maragul yang dili’ng kaku, kumabsi kung magbusarga!

  E na meluat dinatang na itang panayan nang Judas
  Nung na’ng gawan ning Maestro karing batong sari kasyas;
  Nganing Maestrong minutus: “Kekayu lang ibasibas,
  Ing marayung dili dasan ‘tin yang premyong karne’t ubas!”
  At oini pa’ng karagdagan – ing ranggu na kakung itas,
  Ya ing gawan kung “Assistant” ampon Sarheto de Armas!

  Makalunus nia y Judas uling yang ing peka-prungit,
  Ing bato nang asna dagul digpa yamu keng malapit;
  “E na bali” ngana namu, “e ku dapat pang mabuysit…
  Keng tutuki ku bumawi… tiyak aku nang maka-higit!”
  At kanita kabukasan, nganing Jesukristong lawit:
  “Magdala kong’ aduang bato… bakalan yung pekabitbit!”

  Kanita ne meili’y Judas, mamalatak, bulung-bulung
  Maybug-aybug yang sagakgak arapan na ning Miniaklung;
  Ngana king lub nang sarili: “Ngeni e na ku masaul”;
  Kinanwa yang aduang bato – e la parehu keng dagul,
  Keng basibas, ing malati; keng tinape,  ing maragul;
  Inia e ku madehadu… agyang nanu pa mang pialung!”

  Miglakbe lang pasibayu, panimunan ning Maestro
  Ban panaral karing malda detang Banal a Amanu;
  Iniang papaynawan Na la, ngang Jesus mengamanu:
  “Ding bakal yung aduang bato ilang gawan kung “Yag-Balls” yu!
  Deng beklog na rugung Judas, e la timbang, e parehu,
  Mekiling ya dane wanan, talakad na e diretsu!

  Y Judas ibat na kanita, makanyan yang tinubu mua
  Meginakit kang Maestro at palihim yang babala;
  Keng kalaksing da ring pilak… pisali neng penganyaya…
  ‘Nyang idampi ne kang Jesus ing makamandag nang uma!
  At kanita na meganap itang sablang maka-ula,
  Perusan de’t pete keng Krus, menatbus tang’ Mayupaya!

  King depat nang pamagtaksil, y Judas e ne miratun
  Sinisi ya’t mekonsensya…kaya Banua ne’ng minatul;
  Memaksing ing kildap/duldul at minganga itang gabun;
  Talindiking yang mebaldug… inakmul na nitang aun!
  Inia tabingi yang limbug pasari na pin ning metung,
  Karing “Yag-Balls” niting Judas milalu ya king karagul!

  Francisco M. Mallari, PL
  Barangay Sta. Maria
  Macabebe, Pampanga

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here