Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Pamanang kultura mabie pa
By Felix M. Garcia

May 15, 2018

NUNG pamipreserba king kulturang mana,
tradisyon, arte at asanayan ta’na
a mialiwang bage a pamagselebra
yan e pa linipas keti king Pampanga.

Partikular ken king progresibung Syudad
na ning San Fernando, a e pa kinupas
ing pamagmasusi karing aktibidad
a banuahan alang palya mararapat.

Antimo ing Pyestang Balen balang Mayo
a e mu kilub ning migit paruminggu
ing selebrasyun a pikaldan ding tau,
a miayliwang adle at maluat nang usu.

At uli ning yan keng Bulan ding Bulaklak,
o ‘Flores de Mayo tyempung mararapat,
ing Santacruzan a pawa la ngang dilag
a mangalagu ring pane rang gagayak

A papapil antimong Reyna Elena,
kambe ning konsorte at saka Sagala,
kayabe king ritual, iti sabata’na
ning simpatikung i Goido de Borgonia.

Ing mesabing Santa-cruzan metung ya’mu
karing e bitasang neng pyesta midayu
ken king San Fernando pablasang ing tutu,
ing kulturang iti miningning pang lalu.

Ing pamipalabas Kumidia’t Zarzuela
a pyadian ding tau kanitang minuna,
waman lipas na’yti pero balang pyesta,
‘variety shows’ ngeni itang arkilan da.

Serenata, e pa murin mekalingwan
itang bespera o bengi ning kapyestan,
nung nu’ adua lang Banda ring milalaban
singkasanting tigtig arap ning pisamban.

Bistaman e na’na kalupa ning sadya
kagarbo ing ngeni banuahan a pyesta,
pero ing diwa at leguan ning kultura,
a minana tamu, king Syudad mabie pa.

At mekad libu mang banua ing milabas,
umpisa king aldo ngeni e kumupas
ing akamulatan ta’ng legwan at tindag
ning kulturang ing Dios, yang minye at sukat.

Nung nu’ ring kasyudad e ra pepabusten
limbug ing pamana a dapat dang sesen,
inya angga ngeni yan e mipaburen
sumangid ning kalamidad a digpa ken.

At uli ra naman ding mengapauna
ampon salukuyan a opisyales pa,
a e migpabaya king obligasyon da
bilang Alkalde a sukat manimuna.

Inya naman iting marangal a Syudad.
king panahun ngeni lubus neng maunlad,
keng kayapan talan ding miliwas-liwas,
a meging Punbalen a pawang matapat.

Pablasang gewa ren ing anggang agyu ra
king ikasaplala at ikasulung na
ning balen angga king yan meging Syudad ya,
at sentro ngeni ning negosyo’t industrya.

Bukud king den ilang king kultura’t arte
matapat ginambul, n’ya panibayung bie
ing keng pamana ning Ginu menantabe
ban e malumpawi’t manatiling mabie!Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions