Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Pamagbayu
By Felix M. Garcia

May 03, 2018

(Kaugne ning daratang a alalan pambarangay, iting poesia a sinulat ning pangane anak kung lalaki, ya pamung ibie ku para king malugud yung pamamasa. Iti, ala yang partikular a tau o indibidual a pagnasan niting direktang patunggitan, nun’e ing sana maging dalerayan ya’mu iti karing maldang botanti at karing kakandidatu mismu nung makananu lang magkabili. Batu-batu king banua, ding mituran pasensya la.)

ING AMANUNG pamagbayu, maralas ta’ yang damdaman
karing balang kandidatu a magnasang manungkulan;
yan ing karelang pangara neng panau’ning alalan,
ing mabuluk a sistema,dapat kanung miyalilan,
dapot kabud a mipuk la, king puestu rang paninasan
itang sablang pengaku ra, lubus na ngang makalinguan.

E ta’ sana bisubisu at manwala namu kabud
karing anggang sasabian da ba ra ka ta’ng ayamuyut.
king milabas a panaun, meyakit na at mesubuk
pamagbayung pangaku ra, mipipinpin mu king suluk;
potang makapuestu na la, e no bisa mang kikimut
ban gampanan ing tungkulan, a karela mipagkalub.

Makananu mong mibayu ing mabuluk a sistema
nung e tamu pamalugse ing katambak a basura?
ninu reti? ila retang, atyu king kagulutan da
ding magnasang manungkulan a karela susuporta,
pablasang ila mu naman ding maging talapagmana
ketang tinipun dang sukal at karela ra ipasa!

Karing tatagal a reti a mengangas miglibutad
pilinan ta la ring tutu at detang karapatdapat;
ding mengari karing robot a sususian karing gamat
e la dapat tangkilikan uling ala ta’ng asapat,
pablasang e la mitikdo nung e ra la italakad;
e milakad antimuri, nung ala lang talakuerdas.

Dagdagan ing kaingatan king kekata’ng pamamili
misip ta sanang banayad ban e tamu magkamali;
e ta’ sana paitaklayud king kislap da ring salapi
at mangayumung amanung yagkas ding karelang labi;
ustung den ing menungkulan tanggapan ta’ man o ali,
itang sabla rang megastus , pakikuanan dang abawi

At aminan ta o ali, yapin na yan ing sistema
a maluat nang makataid king lagyu ning pulitika;
miyaliwa la diskarti, singkatatag makinarya,
nung ninu ring mangupeti king kangkungan la ngan munta;
sasabian ku ing katututuan a subuk na kanita pa
masisilo la king kislap, ning gintu ring aduang mata

King paratang a alalan, ninu ring dapat ibotu?
retang taung ating mayap at matatag a prinsipyu?
retang ating cagiwa’nung makananu’ing mangubyernu?
retang biasang magmasabal, caretang sablang memaryu?
mecad canita ta pa mu, mitaluntun ketang ustu,
para king pagnasan tamung sasabian dang pamagbayu…

Vhelle V. Garcia
April 26, 2018
U. A. E.


Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions