Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Bigung paninap
By Felix M. Garcia

Apr 12, 2018

NUNG SEMASAN ku sa’
Ing kakung sarili, at migpabaya
King pamagaral ku
Kanitang ing bili magkolehiyo na sa,’
Mekad nung e ku man
Inhinyero ngeni a kapad dang bina
Ding kakung pengari,
A’yala na yatang kabas king ganaka,
Mekad mu metung ku
Karing peka-tanyag a Talapamingwa
Ding pakakalulu,
Laban king mabanding mapanalipusta;

O nung ali kaya,
Pihung medisina ing kakung ayari,
A metung mu naman
Karing propesyun a parehu rang buri;
At uling karela
Mas matimbang kesa keng krus ning salapi
Ing karing salunan
Makapanulu ku king maskup dang bili,
Makusuelu na la,
At alang nanu mang panayan a sukli;
Makanian kasampat
Ing kaku pignasan dang maging taguri!

Sayang… mipabusten,
Lesak ning kelan kung malasakit ganap,
King tagimpan deti
A maging metung kung mapuri rang anak;
Uling nung e ku sa’
Meging suwail at miniayang mung oras
King kelan masabal
Ampon interes king karelang paninap,
At nung kenu-kenu
Mekipag-barkada’t kinawe king alak,
Alang sangkan e ku
King Campus ning U.P. makalmang dinalpak;

Nung nu’ ing talindo
Ding kakung pengari metupad sana ngan,
At mekilala ku
Lagyu king taguri a kalang-alangnan;
A e na kalupa
Ning kaku yaus da ngeni ring keraklan:
“Oyan i Kalasing,
Makasingku litrus ne namang pihu yan,
Anya sunde-sape
Ne namang maglakad libutad ning dalan;”
Makanian kasalpak,
Ing bunga ning bigung paninap nang Inang.

Inia kekayu ngan
A salukuyan pang magaral, magdulap
Mipuk king pagnasan
Dasan at akamtan king aldo ning bukas,
Iting depatan kung
Imbes magaral ku meniayang kung oras,
Bandang tauli wayni,
Ing kemaulian ning e ku pamagsikap
King binie ra kaku,
Para king sariling kakung ikakayap;
Ngeni ku sisisian
Pablasang ing bunga na bigung paninap!
Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions