Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Ing pamana
By Felix M. Garcia

Mar 08, 2018

E NE PA MAN ayari ning abugadu’ing babasa’na
dikil caring testamentu da retang talapagmana,
ginulut ne ining Gorio at e ne mekiramdam pa
king aliwang penabilin ning meangu-bie Ingcung da.

Ding melacuan keta bale masaya la’t sasagacgac,
samantalang ining Gorio e mingutngut king cayang kiac;
maginakit ya’ing pusu na at anti waring masaspac
pablasang ing amana na cubu yamung malalasac.

Itang cubung bucbuca’na’t maybug miragsa king gabun
a telacad dang Ingcung na king malualas a tarundun,
manibat pa king anac ya, king marangle ne meratun
at king dampang calambibit ne ketubasan panaun.

King idad nang migit na rin king apat a pulung banua,
pibata na rugu niti ing e pamu mekiasawa
uling cabud mesakit at mirate ne iting matua
angga king mate ya iti e ne meco king siping na.

Pelalung king paobra’ning cayang Ingcung king marangle,
i Gorio ing mengasiwa, menigobrang masalese;
at maging neng pupupul ya, ing abli na caring pale
babie na ngan cang Ingcung na, at king bangcu ra lilele.

At caibat detang pisa’nang e bitasa mang pepakit
at dinalo ban iyapa re, iting Ingcung dang masakit,
ila pang pepamana’na king anggang tingca nang gamit,
inia susucdul king banua itang cayang paginakit.

Aisip na niting bigla, ala nia’ring acarapat
agiang maglupase ya pang king gabun magsalibatbat,
mibalic ya ketang mansion, dapot e binang miglambat,
linual yang mamitbit gamit caring cayang aduang gamat.

Tinaglus ya ketang cubu, a cayang pipagpaynawan
neng mapagal ne’t sasaca ibat king obrang asican;
dapot ngeni pauli ning masalpac nang capalaran,
ya’nang meging bale niti, at carin ne menucnangan.

Penanandit… penica’ne ing mipapase nang cubu
kinua ne ing boting alac king babo ning pasimanu,
mirarapal inucuc ne, e ne ginamit mang basu;
cagisa’na… antia’ waring caya mipildis ing yatu.

Dudurut ing panakit na, pasari na nitang alac
at ding cayang aduang mata, mapundat no’ at mipipiac;
pisig ne ing cayang buntuc, at saca ne gulping pildac
itang metung caring posti na ning cubu’ng malalasac.

Begut ne king awacan ing macatacas a panabud,
penabac na itang dalig pati ring asias a matbud;
king metung a posting cuayan, mebislac king cacucutud,
atin yang ikit a bage macabusal king paludpup.

Macabalut la king plastic a macuniat at macapal,
masanting la panga-rolyu at e na maybug asacmal;
bilalatlat neng mararagli caring gamat nang mangalgal,
at keta dokumentu la ring king plastic na akalkal.

Titulu lang gabun migit king atlumpulung ectaria
ding ikit at abasa nang macalagiu la ngan caya,
king sobra nang tula niti, melumpawi ing lasing na
at memalisbis king pisngi ing lua caring cayang mata.

Canita na aganaca ing sasabia’nang maralas
ning meangu-bie Ingcung na neng sasara no’ring lawas,
“Camate cu, itang cubu alilan me ngan a asias,
ya’ing keca cu ipamana caras ning tacda cung oras…”

Vhelle V. Garcia
December 18, 2016
Abu Dhabi, U.A.E.Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions