Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Ing libru
By Felix M. Garcia

Feb 06, 2018

ING LIBRU metung yang bage maulaga
a gagamitan da caretang iscuela,
caren la magbasi, ‘mentor’ a ausan da
kilub ning aldo’ldo a pamanuru ra.

Agyang ding kecatang anac a magaral
libru maralas ing carelang babasan
nung atin lang bage nasang pakibaluan
caretang liksyun da a panigaralan

Dapot macananu nung careting libru
a tuturu da ring maestra at maestru,
ing pangalicas da king amanu tamu
lisya’t e macatud, a pangayamanu.

Antimo pin ining librung pepalual na
ning DepEd ban caring anac ituru ra,
macananu ta’la reting apabiasa
king ustu nung iti magpaltitika ya?

At balamu sabing anac a malati
ing kaniti e ra aisip pasuri
caring talasulat bayu ra binili
ing anti caniting catambac a mali.

Cataya man alang ustu pangasulat
caring ginamit ning caniti milikas,
inia king canacung sariling pamalac
iti e re cudta ring larinung watas.

Pablasang nung iti gawa yang macudta
pinu la ding anggang megamit cataya
uling ing amanu e re panganyaya
ding makimasabal king manang salita.

E na bala ninu malyaring aligan
sumulat, malangcas librung anti canyan,
uli nitang e na balang capampangan
biasa caring akmang salitang gamitan.

Ing mesabing libru nung e ya salese
a calamnan mangaintulid neng iyugse
ban ding anac tamu e na la misane
king lisyang amanung e dapat miyapse

Nung ninu man sana itang makigawa
milimbag caniti ampon mengasiwa
neng ing dangalan na ning manang salita
ing macataya ken singguni ra pa sa

Caring institusyun, a penibala’na
ning gubyernu tamu keti king Pampanga
ban iting amanu, tradisyun, cultura
masimpan ganap keng capamilatan da.

Nung e re alilan ing mesabing libru
mangasalaula ya ing mal tang’ amanu
antimurin deting cayanacan tamu
misane la caring salitang e ustu!

DepEd ing pepalual king mesabing aklat
a ‘PAGSASANE’ ing binye nang pabalat,
e ustu uling ‘PAMAGSANE’ ing dapat
ike ban ing Sabi mitud ya king tamak.

Wa man antindian mi kecong capagnasan
a palabungan ye iting sabing menan
dapot nung e ustu itang mitatanam
king isip ding anac mupul lang camalian

Cabang ating oras dapat tamung kimut
itulid ta la ring bage mengabucut
alilan ya’ing libru, king gabun icutcut
silaban o caya ipaniud king ilug....


Vhelle V. Garcia
Abu Dhabi, U.A.E.
June 4, 2017


Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions