Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Masampat a munikala
By Felix M. Garcia

Jan 11, 2018

INING munikala ketang Mierkoles bengi
king ‘talk show’ nang brod Max Sangil keng Channel 3,
ila ning keyang ‘guest’ makasaup iti
keng pamipalabung king menan tang’ Sabi

Pablasang ing temang apibuklatan da
ila ning mapuri a meging bisita
niting i meging ‘vice gov’ Clayton Olalia,
keng biling yan kwenta susug ing karela

A nung makananung ining aumpisan
ding kalupa tamung gagambul, lilinang
king arte’t kultura a kekatang menan,
akua nang manianga at kulate miuman

Antimo ing oyan mayayakit ngeni
ing sadiang tindag ning katutubung Sabi
sinagiwa karing pelikulang Indie
nang Jason, Mendoza, Laxamana, Robby

Uling nung iti yang gambulan tang’ ustu
king panahun ngeni, migit pa siguru
kanitang minuna apalablab tamu
keng pamipalabas pelikulang bayu.

Karing kanita ken a meging artista
keng sine, ila ri Roger dela Rosa;
keng zarzuels ya i Ofring Taruc Peña,
keng ‘Kumidya’ apuntador ya i Garcia.

At mekilalala ya i Jose Gallardo
at Roman Reyes keng babo enteblado
uli ning poesia’t mialiwang estilo
a pamibalangkas dang bigkas amanu.

At anti na pin ning pegumpisan da na
di Robby Tantingco, Brillante Mendoza,,
Ocampo at Jazon Paul y Laxamana
ing ‘Indie fi lms,’ iti ya’na ing umpisa

A nung makananung ing kultura tamu
bilang Kapampangan lumabung yang ustu
kapamilatan ning ilapit siguru
kang Gov ‘Nanay Baby’ ken king Kapitolyu.

Iting malagu rang suhestyon ding adua
keng pamalak ku e masulit magawa,
uli ning pihu nang aksyunan malagua
ning Governor ing antiting munikala

A makaparikil king bage mesabi
at ikasaplala ning mal tamung Sabi
pablasang tune namang i ‘Nanay Baby’
karas keng makanian sumaup yang pilmi.

Inia para ngara pin di Max at Clayton,
nung iti yamu kang ‘Nanay’ yawad pabor,
aku, anti ku na namang apipihung
saupan na kata’ mu a maragul-dagul.

Malugud ya naman king kulturang mana
i ‘Nanay’ nung inia ing apisabi ra
di Max Sangil ampo i Clayton Olalia
maragul a bage para king kultura.

Iniasa’t aku man ing kakung talindo
keng munikalang yan asna king katilo,
uli ning migit king sabla ing magbabo
lugud king Salitang binye ning king Babo!


Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions