Today's Punto
Today's Punto
Opinion
KGG. CICERO J. PUNSALAN:
Ing abogado at pulitiko
By Felix M. Garcia

Oct 12, 2017

LINTO i Titong Mendoza ing mesambut
king kasung pilaban ding adua Supreme Court,
at ining Cicer ing mangaintulid lukluk
uling i Mendoza pinuestu neng Marcos

Antimong ‘Batasan Member’ at ampo pang
‘Minister of Justice’ iniang kasagsagan
ning ‘Martial Law,’ a nu’ kambe ring militar,
kildas ne i Cicer king keyang luklukan.

At nu’ dimanda ne ping Cicer i Titong
king gewa na niti, at ing meging hatol
ning Supreme Court kang Punsalan pabor,
at ing mangaintulid lukluk king Capitol

Meyakit, i Titong ala neng unabis
katuliran ban king Capitol mibalik
(antimong Governor) ‘since he has lost his seat
by his own acts, as it’s against norms of justice.

Kasi pin ‘resigned’ ne bilang Gobernador
keta pang May 17, 1984
a meging Minister of Justice neng Makoy
at Batasan Member ning administrasyon.

E tutu ing ngana in-’advised’ nia bilang
i Cicer king iti ing pansamantalang
mangasiwa pamu king puestu nang likuan,
uling kwenta adua ne puestung tatalnan.

Kasi ing tutu na ‘not Acting Governor’
ing kang Cicer mibie ‘an official function,
but as Governor per sworn oath of office before
Provincial Attorney ( whose name was not mentioned)

At saka antining i Titong Mendoza,
adua ne position kang Marcos kanita
agampanan na pa wari king Pampanga
ing sadiang posisyon a babalikan na?

Sayang… angga na king mete ya’y Punsalan
e mipagkalub ing sukat makailangan
a pamangilala antimong kabilang
karing Gobernador niting lalawigan.

Kapilan ke pamung adua mipanagkat
magsaria kang ‘Nanay’ ban king SP agad
aindorsu nang Gob at adinan oras
ing mesabing bage ipanintun lunas

Kapamilatan ning meto’ resolusyun
a nu’ ibabie ra itang recognisyun
a mangaintulid kang Cicer king Capitol,
a e mesikasu at ganap melingun

Pablasang kanita ala ke pang sapat
a papeles para king SP ipalad
nun’e mu ‘official receipt’ at ‘work contract;
nganang BM Rosve: “Oath of Office” dapat

Ing makailangan a ‘supporting document
to prove that Tang’ Cicer officially had served
as Governor, since this one is the much needed
necessary paper to support our target.


Kasi pin ding bukud a kakung apalto
‘payrolls’ la ampon aliwang dokumento
a nu’ ing pirma na ya ing atyu babo
ning titulong Governor, asna kalino.

Pero ngening atyu na ngan ing kailangan
ban mibalayun ing banal a parasan,
siguru keng saup nang Rosve at ‘Nanay’
mipagkalam lubus kang Cicer Punsalan

At mipabilang ne ing bitbit nang lagyu
karing Governor a matapat sinuyu;
At waman tauli na at e na’na balu,
ding keyang pamilya ila na ring sapu!

Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions