Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Ing malyap kung paninap
By Felix M. Garcia

Oct 03, 2017

(Pasibayu, dinan ta’yang lugal kening kekatamung regular a kolum ing kawatasan ning metung karing matikdi nang watas ning Amanung Sisuan, a ngeni kabilang na karing Poeta Laureadu ning mal tang’ lalawigan, ban lalung sumipag sumulat at milablab a diwa potang ding malagu nang panyulat akit na lang milimbag kareng periodiku agiang pamisanmisan mu. Iti, metung a paralan a nung makananung ing katutubung Sabi manatili yang mabie karing danggut tang’dila at kaisipan)

KANITA bala ku malyap ka’ng paninap
a anggiang nang daptan ku e ku arakap.
Ing e kata bage maluat ku nang tinggap,
makagyu na kaku ing pasuglap-suglap

King sisitsit na ning kalulung pusu ku,
magmaklak-maklakan ku’t e ku sikasu.
Uling talus kung ing yumu ning lugud mu.
maski kapilan man e ya maging kaku.

Sisikilan ku ing kakung daramdaman,
a gugutgut kaku angga king tudturan.
Aguantan kung pilit ining kapalsintan,
pauli ning ala iting kapanayan.

E makalingad ing alangan ku keka,
uling malagu at kasibulan mu pa.
Samantalang yaku, maung kung kupas na.
Ing kabayangnan ku linipas na sinta.

Pablasang metung kang sampagang malagû,
dakal a talubang a misasaglulû,
ban king kekang banglu ilang makasamyû,
nung tanggapan mu ing duduang dang pangakû.

Anggiang ninu man ing sumuri’t lumawe,
malaut kung tutu at e ko kapante.
Ania binurian kung ken na ku mung lele,
ban king upayang e ku mipakarine.

Napun aniang kabud mu kaku sinabi,
a king kekang pusu yakung makibandi,
e ku na balu nung maglua ku o maili,
e ku na aintindian ining malilyari.

Magsilbi wari ing diosang anti keka,
lugud ya kanakung alipan mû sinta?
Malilingo na ku’t e ku na abut pa,
nung maninap ku mu o iti tutu na,

Nung ing malilyaring iti paninap man,
e na ku talakad king kakung pagkeran.
Uling ing ligaya a kakung pamitan,
king maluka kung bie ngeni pa dinatang.

Rodel Gozum
24 Setiembre 2017
Muñoz, Lungsud ning Quezon
Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions