Today's Punto
Today's Punto
Opinion
CRISSOTAN:
(Part 2 of 3)
By Felix M. Garcia

Aug 29, 2017

IKA, kabud ka mu malalakuan bale,
At alang liliwan a mialiwang bage;
Aku ngang manintun sukat ipagkabie,
Mibabatang pali karin king marangle.

Kasebian makatua, ya kanung lalaki
King nanu mang bage maka-igit ya’yti,
Pablasang king anggang pipagalan niti,
Makapanaya ya bale ing babai.

Babai : Natural mung ika ing dapat mangalap
King nanu mang bage kailangan at sukat;
Aku naman wari ing dulung keng dayat
At kaibat ika mo’ ing maningat anak?

Nu’mu neman dela ing kekang konsensya
Nung aku ing kekang king dayat isoga?
Buri mu mo’ wari itang pikaylian da,
Ika ing mamipi at akung magobra?

Lalung manawang nung aku itang sarul
At ika naman mong king bale magdatun,
Uling iti kelan marine maragul
A e sukat miral king metung a bubung.

Pamalak mu kaya mie yang matiwase,
Ing lalaking alang bitasang kayabe,
King meto’ karinan o pibale-bale,
Nung alang Eba a kayang katubale?

At saka e mu na kaku pagmaragul,
Ing ikang panaplak king kakung pagmalun;
Uling ing tutu na agiang ketang napun
King bie mi, iko ing misan maging lasun!

Lalaki : Ninu ing mibuyu kang nunu tang’ Adan
At miturung kumet king prutas a bawal?
E wari nung e nia’ ning babai tiksuan,
Ala ing ausan dang manang kasalanan?

Kalulung lalaking ditman alang malit
King ngara mansanas a kusang iningit
Nang Eba kang Adan, ing ketuksung pilit
Ning lalaki banting king prutas kuminis.

Inya makananung migit ya’ing babai,
Ngening ya tiksuan nia rugu ing lalaki
Ban ipatakman ing prutas a mesabi?
A kesira na king Dios ning kabaru mi!

Babai : Bakit? E ka pa mo wari pasalamat,
Lalaking mayabang king bage merapat?
Nung e king babaing kekayu mimulat,
Nanung ukulan mu a kekayu miras?

Ala! Nung e mekad itang kabang-kaba
Kabud ka baraku a makamulala!
At nung e ikami isipan mu kaya
Dakal la ring tau keti king masala?

Ganakan mu sana, oh mapiang lalaki
Mas keng maulaga ikaming babai;
Pamalak mu kaya nung ika mung dili
King bie mu nanu ing kekang apaliari?

Lalaki : E ku papampanan king ing babai pin
King mesaglawe yan, asabi kung atin;
Dapot kapilan man nung wari keng kambing
Kabud ya pagenduan ban dakal ya supling.

E mu wari balu agiang kareng babi,
Ding lalaki ilang mal ampon masali?
Kamasalan iti king mas da keng buri
At makailangan la ding antiting uri!

(Atin ya pang kasuglung)
Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions