Today's Punto
Today's Punto
Opinion
‘A tribue to Totoy Bato, a Kapampangan singer’
By Felix M. Garcia

Jul 25, 2017

KANITANG abeinti ya ing salukuyan
a bulan ning Julio, dinian neng parangal
ning king HAU Center for Kapampangan
ing metung a watas king kulturang menan.

A meging popular king metung nang adle
ning musika ampon sunis pamigale
a makayaliwa ing beluan nang tagle
karing poeta at kabud mu gagale.

Ing keya yapin ing ausan dang pulosa
o basultu ngara kanitang minuna,
a nu’ kawangis nia naman ning poesia
ing balangkas na at pamirima-rima

Pero impromptu reng dadalit at igkas
ding pulusador a king balen sinikat
a panimunan ning mabinti nang anak,
ning pikabaluan a balayan ning Porac

A magbansag Totoy Bato king publiku
dapot ing talagang lagyu na Rodolfo
at Laxamana ya tune apelyidu
iting mipopular a kaprobinsya tamu

At emu keti king kekatang probinsya
ya meging idolu re ken king makatua,
nun’e pati na ring dakal a dalaga
ampon aliwa pang mapad keng pulosa.

At agiang keng dane parti ning Middle East
miras la kanita ring keyang ‘cassette tape’
a iparala ra karing ‘contract workers’
ding keti melakuan a karelang misis

Ban maging libangan da kaibat megobra,
lalu na neng oras da reting paynawa,
pablasang ding paka-‘voice tape’ nang pulosa
masanting la ampon binang makayama.

At e mu keng parting Middle East la miras
ding ‘voice tape’ a keya lalung pepasikat
karing karatig bansa ning Pilipinas
nun’e lalu na Guam at Isla Marianas.

Makanian yang meging kapopular bina
i Totoy pati na keng aliwang bansa;
Ing malagung bosis na damdaman de pa
mipapaindak la keng sobra kasaya.

Inia ketang bengi ning Julio abeinti
a mika-‘tribute’ ya ing taung mesabi
kapamilatan ning Pamantasan Holy
na ning Culiat a ‘World Class City’ na ngeni

(At nu’ kayabe ya ing kagalang-galang
city mayor Edgardo ‘EdPam’ Pamintuan
ampo ing ‘First Lady’ nang i Atsing Minyang,
karing marangal a bisitang dinatang).

Miganap lalu ing saya at kusuelu
ding talagambul king kekatang amanu
a e patugut keng pamanyese ustu
ban e malumpawi babo na ning yatu.

At inyang mesabing petsa ning pamiduang
parangal kang Totoy ning Holy, mirinan
masampat a oras ing pamangilalang
dalise a sukat keya mipagkalam.

Pablasang i Totoy Bato keng bili na
karapatdapat mu ing kabang mabie ya
mibie itang dapat mipagkalub keya
bilang galame ning arte at kultura.

At e nung kapilan ya marimlang bangke
karin tamu iduang itang dapat ibie;
Balu na pa wari potang yan atyu ne,
makakutkut lalam, sukad anam a pie!?Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions