Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Ing bilin kang Pantat
By Felix M. Garcia

Jul 13, 2017

“JUNIOR”, nganing Itu king bungsu nang Pantat,
“Atin ku sang’ buring yapse keka anak;
Mupin, ing buri ku bayu ka salabat,
Busten mu ku pamung magsalitang ditak

Wa balu ku agyu mu nang magsarili
Uli ning ngamu pin mangasias na ka dwi,
Pero ganakan mu, anak e pa tauli,
Ban king kaisipan itanam mu iti;

Sana bawasan mung bagia ing lilibut
At e ka nung kenu-kenu makikuyug?
Ala nang muna keng e na basta kabud
‘Nagkat na kang kesyo ta’na ka tatalbug.

King panaun a’yti mialiwa nang disku
Ing makapadurut king karinan tamu;
Nung kanita palwe la’t kitang ding usu,
Ngeni mialiwa nong’ pandakap, anak ku”.

Dapot sumangid ning panaral ning Tata,
Iti anti na’mung gewang alang kwenta;
Uling penandit, ta’ne naman keta,
Miras king nu’re yan babawalan munta.

At kabang karin la aplit lunto-lumbug
Ila ring anti yang mangasias a buntuk,
Bigla kabud niamu karin memalubuk
At e ne misikad nanan namang kimut.

Ala na, buryan na man ing takasan na
Iting kalmang bigu kaya biglang digpa,
Uling aliwa man ilang pignasa da,
Ikua nang mirame ketang oras a ita…

(Kasi pin, nung yamu e ne paninasan
Pipagalan nitang manguryenteng asan,
Uling pantat ya pa – kaya e sapat man
Ing pagal ning taung darakap panulam!)

Aral a babie na ning poesia:

Anak a masias a buntuk a e bisang
tupad king usuk ding pengaring ibatan,
den e la mituntun king tamak a dalan
a sukat baslen da ban e mitalandang

Nun’e bigung kalma ing makapanya
king aldo ning bukas ing kararasan da,
pablasang ing alang pakudangan ngara
king usuk pengari mipapalamang la

At imbes malagu ampon mabulaklak
ing makapanaya king aldo rang bukas,
kabaligtaran ne ning maputing ulap
a mas matuling pa keng pandung a paldas!Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions