Today's Punto
Today's Punto
Opinion
‘Adios, mi amigo Ed Aguilar’
By Felix M. Garcia

Jul 11, 2017

METUNG ne naman ken karing talagambul
king amanung sisuan a keyang keragul,
a magtalipampan Macky Pangan ampon
Dan U. Pan, ing wayta payapa neng memun

King karinan ning lua ing peparam nang bie
ning Ginu, at nung nu’ ing marimlang bangke
a gilutan na ning kaladua nang mabie,
atyu ne ‘Good Shepherd,’ karin makaimle.

I Ed, a ing tune nang lagyu Edgardo
at Aguilar itang keyang apilidu,
bistama’t ala yang salapi keng bangku,
pero keng aliwang bage e kalulu.

Dakal ya ‘amigo’ o kakaluguran
pablasang ‘friendly’ yang bina i Aguilar;
At uli ning tiktak ya keng kapusungan,
madalas yang paksa ning bage pikailian.

Malati’t maragul karing pulitiku
keti king probinsya balu re nung ninu
ing magbansag Macky Pangan at nung nanu
‘connotation’ iting lagyu’t apelidu.

Karas keng panyulat, ‘trilingual’ ya iti,
king keyang column a ‘Quesio Quetal’ keti,
inia ring aliwa bala ra y Macky
Espanyol ya’t dai neng Aring Felipe.

Miayaliwa na la ding pisulatan na’ng
diaryu at ampo pang aliwang pamasan
a milimbag keting mal tamung balayan
at meging ambag na king kulturang menan.

Akayabe ke’y Ed bilang kolumnista
keng ‘The Voice; Pampanga News’ at ampo pa
keng PUNTO, CL Daily News at (AGTACA
antimong manyese king Salitang Mana).

At akayabe kia’ naman i Aguilar
keng MSGC na ken ning Kapamalan
Siudad San Fernando, niting lalawigan
kilub ning makabang banuang milabasan.

Kaibat, iti ken yang SunStar Pampanga
meging ‘contributor’ a pa-ekstra-ekstra
antimong kabilang da ring Kolumnista
(ibat niang ing CL Daily maniara ya).

At nu’ bayu mete iniang asingku ya
ing bulan a iti aparala ne pa
ing pekatauling diling artikulu na
para keng ‘SunStar’ ning budning poeta.

At bilang poeta, bina la kasanting
ding kawatasan a meging ambag niting
metung karing watas ning balen Minalin,
para king amanung e sukat mabating

At keta king kelan dang lingap ding dakal
a dapat sumaup ban ing Sabing menan
e ya malumpawi ala lang masabal,
i Ed, iti e na buring mipakanian.

Inia king agia mang e binang aktibu
keng aktual a pama-kipagmananu
uli ning sakit na, pero ing ‘amanu’
gagambulan ne at didiligan ustu

Kapamilatan na ning pamisan-misan
a papalual niting gintung kawatasan
a makaparikil king Salitang menan
a e sukat mate keting lalawigan.

Karas keng ngara pin pisasabian balen,
i Ed Aguilar bilang tune makabalen,
ya kapamilatan ding susulat na ken
pakipaglaban na ing kamasalesen

At agiang posibling pamatakutan de
ba’nang e isulat ing matsurang bage
dikil king keraklan a kelan marine
ding aliwang ngara pin ‘bante-salake;’

I Ed gagawan nang biru ing keraklan
a bage sukat nang munang pangilagan,
nun’e lalu na pang susunu nung misan
ing aliwang dapat nang paka-ingatan!Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions