Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Ing ‘Poor Boy’ ning Lubao
By Felix M. Garcia

Apr 20, 2017

(Kaugne ning pamipaganaka at pamipaulaga king pang-Kaduang Pulung Banuang Aldo nang Kematayan ning meging Presidente ning Filipinas, DIOSDADO P. MACAPAGAL, ngening Abril 21, 2017, iting poesia a makapatungkul king bie nang delanan, a kipmuan inspirasyun, malugud keng yampang para king melapupuring Anak ning balen Lubao at ning Labuad Kapampangan)

BULAN ning Setyembre,
Caduang pulu’t walung aldo king bilang na
Banua ning Mengabus,
Libu siam a ralan, apulu ing petsa;
Carin San Nicolas
Ning balayan Lubao macalmang linto ya
Lalam nang bubungan
Ning metung a dampang meging carinan da
Ding pamilyang PANGAN
Ampon MACAPAGAL king panaun a ita,
Iting parangalan
A meging mapuring Anak ning Pampanga.


Ibat king malati
Kinb bie cacaluluan carin na miyanad,
Dela nang meragul
Itang cababan lub, ganaca at sipag;
Ing cacaluluan da
E meging sumbagal king cayang paninap
Uli ning matibe
Capagnasan niting magyari yang ganap;
Ing bengi gewa neng
Aldo, at ing oras nang paynawa dapat
Pegobra na banting
King para gastus na makasaup ditak.


Ninu’yti at nanu
Ing meging papil na keti Capampangan
Baket anti ta’yang
Idolo mo wari king bie nang delanan?
Balen, e mu bucud
Dai re ring Watas king Amanung Sisuan,
Meging matibe neng
Pundasyun mu naman niting lalawigan;
At ketang panaun
A metung ya karing kekatang Congressman,
Penicuanan niti
Ing asuywan na ca king keyang cagiwan.


E mu pilan ucdung
Menungculan ya’yti carin king Congresu,
At metung ya naman
Caring dacal diling asaupan a tau;
Dapot msan mu man
E na gewang punan iti king gubyernu
Banting micualta ya
O magcamal banding ibat king e ustu;
King mipmung tetagan
Ampon calinisan ning keyang prinsipyu,
Pepakit na niti
At gimpanan mayap ing pamagserbisyu.


At agiang canitang
Ya nang matas diling opisyal ning bansa,
King tungculan niti,
Ala yang depat a pamagsamantala;
Catapatan murin
Ampon tetagan lub itang migdatila
Busal ning pusu nang
Alang nanu pa mang keca pamagcunwa;
Capilan man Balen
Caring para keca e ya migpasasa
Nune lalu ya pang
Mgsicap canita king ba’cang minawa.

(Atin yang kasuglung)

Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions