Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Atlung banuang alang Dios!
By Felix M. Garcia

Apr 11, 2017

Pilan lang mitimbuang
At miragsa busal ding bunduk at parang
A e ra malit man
Nung baket ing Laya ing ta’ ra sinintang
Ding milulutlutan
A sadiang ganid king upaya’t sikanan;
Uling ing katutuan,
A ing Tigring iting ibat king Aslagan
Yang ta’ na kasalang
Ning imperialistang lipi nang Bapang Sam,
Ilang meging tangnan
King pamibunu rang’ ita ing mituran!

Maligayang Eden
A sadiang pugad ding payapang memalen,
Mitalandang ne ken
At meging impyerno karing sibabalen,
King paniatang da ren
A’yanti reng bildug king saug ing Balen,
Iniang ta’ re paten
Y Jose Abad Santos a mayap tang’ lider!
(At nang’ upaya ken
Ning maging puppet ka king kapamalan den,
Nung ati’ ka man ken
Dapot anino kang e mi’ man alelen?)

Luke neng mistula
At mamit-amit nang king aun miragsa
Ing balen tang’ mutya
Bayu re belikan McArthur ing bansa,
A keta linisya
At tiniplad karin kambe ring aliwa
Kanitang ing lugma
Midalamat na’iti lalam nang upaya
Nitang Yamashita
A migapus kekang alang tanikala;
At keta misila
Ampon dinakurak king mal tang’ Bandila!

Kambe na nitang Sam
At ning Armada nang atyu babo’t lalam
Agila lang’ bakal
At aserung daung ding bitbit nang’ dintang
Nung nu’ ketang parang
Ding agilang deti sinangi ra’ ing lugal,
Makagato no’ man
Ding aserung daung karin king danuman
A mipmung tetagan
Mamuntuk king puersang keti mipamisan,
Ban lubus dang baywan
Kang Yamashita ing kekata na kimkam!

Atlung banua kaibat
Ning kasangilan dang keti pepalasap
Ding dai nang Caipas
A meging lasip king sakim dang pamalak,
Anino yang paldas
King marimlang aun ing kaya mitulak,
Iniang ta’ ne matras
At ding Kamikaze ala nong’ iguniat;
Kanita re’ kildas
Ing banderang maki Aldo king Libutad,
At miuman deng tinas
Itang Atlu Kule ban yang mamayagpag
Kambe ding “Estrellas”
(A keta kagnan dang king babo pepa-itas;
A e binang meluat,
Ing Pamagsarili binalik dang agad!)


Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions