Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Vivencio Baron Cuyugan, Bayaning Kapampangan
By Felix M. Garcia

Mar 16, 2017

 (Kaugne ning masampat a pamangilala ning ‘National History Commission of the Philippines’ (NHCP) kang VIVENCIO BARON CUYUGAN bilang bayani a matapat sinuyu king labuad nang tibuan, at nu’ merapat ing pamilako tabing ning “Panandang Pangkasaysayan”, (Marker) lalam nang pamanimuna ning Ibpa ning Siyudad, EDWIN D. SANTIAGO at ning NHCP, iting poesia a makaparikil king meging ibie na ya pamung ibie mi para king malugud yung pamamasa)

KARAS keng tatag a pamanalakaran
at tepangan, metung ne karing mapilan
a meging bulalag keti Kapampangan
ing melapupuring Vivencio Cuyugan

Mekilala antimong minunang dili
a meging Sosyalistang Alkalde
mabilug a bansa… gigulan na niti
Ing bie na laban karing tusung mabandi.

Ban ing katuliran ding pakakalulu,
talapagobra ampo ring ortelanu,
mibie ing para karen, at ing ustu
ing sukat miral at mibie karing tau.

Y Mayor Cuyugan, ing bosis kanita
ding anak pawas at (agyang kanita pa
karin Chicago ning bansang Amerika,
yang talapamingwa ring talapagobra.

Matatag ya ampon makitagle tapang
y Tang Vencio inya lubus deng kesdanan
karin Amerika inyang akua na lang
apatomba niti ring kepate na nyan.

Keng kasikan tumbuk at bilis mangilag
ding kalaban gisan na lang apakasat,
at kesukul uling e mipyansan agad
a ngara migit ‘one hundred thousand dollars’

Pero pauli na ning malasakit da
ding ka-Pilipinu karin Amerika
a menupang ‘counsel’ a de kampanilya
ban ipamingwa ne, e meluat milual ya.

Pero kabang atyu kilub ning sukulan
aa ing meging laman da ring pahayagan
karin Chicago at kalipi tang’ daywan
angga king muli ne keti Kapampangan.

At e binang meluat king keyang panuli,
mil nuebe syentos beinte syete, mepili
ya bilang pang-aduang pamuntuk – nung wari
karing ngeni ‘Vice Mayor’ na ing taguri.

At ketang mil nuebe syentos trenta’y uno
yang minunang meging Mayor San Fernando
lalam ning ‘Commonwealth’ a pamangubyerno;
At yang ‘fi rst Socialist mayor’ keti mismo.

At bistaman iti kabilang deng lubus
detang atinan o ‘upper class’ pin kabud,
ya mas pinili na itang makipamuk
para king kimutan ning idolohiyang Huk.

Meki-anib ya kang Pedro Abad Santos
keng ‘Socialist Party’ a binang mibantug
keti sentral Luzon… ban ganap maputut
ing e ustung gawa da ring propetaryos.

At agyang inya pang kaselanselanan
ning panaun e na bitasang gilutan
ing obligasyon na para king balayan,
king agyang posibli niting ikasintang!

(Atin yang kasuglung)Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions